BaM-teamet startade 2018 med nio personer: fyra doktorander, två post-doc, en senior forskare, en projektledare och en huvudforskare.

Maurice Crul

professor vid sociologiska institutionen vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam, VU), innehavandes professuren i utbildning och mångfald

Elif Keskiner

senior forskare

Ismintha Waldring

postdoktoral forskare

Laure Michon

postdoktoral forskare

Josje Schut

doktorand

Marina Lazëri

doktorand

Kim Knipprath

doktorand

Lisa-Marie Kraus

doktorand

Paulina Pankowska

Postdoctoral researcher

Zakia Essanhaji

PhD candidate

Frans Lelie

projektledare

Maurice Crul är professor vid sociologiska institutionen vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam, VU) och innehar professuren i utbildning och mångfald. De senaste tjugofem åren har han framförallt arbetat inom området utbildning och barn till migranter, inledningsvis inom den nederländska kontexten och de senaste femton åren i en jämförande europeisk och transatlantisk kontext. Han har samordnat två större internationella projekt: TIES-projektet (The Integration of the European Second Generation) som omfattade en survey med 10 000 respondenter, och ELITES, Pathways to Success. I båda projekten analyserade han faktorerna som hjälpt barn till arbetskraftsinvandrare att uppnå framgång inom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, för att kunna överföra resultaten till politiska åtgärder. Maurice Crul har också forskat på kollegialt lärande och mentorskap bland studenter i utbildning, de utbildningsmässiga möjligheterna för barn till syriska flyktingar i Libanon, Turkiet, Australien, Tyskland och Sverige. Han samordnar också forskning på temat mångfald och ojämlikhet inom högre utbildning i Nederländerna. År 2017 fick han det prestigefyllda ERC Advanced Grant för att genomföra Becoming a Minority (BaM), ett projekt som undersöker erfarenheterna och perspektiven bland personer utan invandrarbakgrund i europeiska majoritet-minoritetsstäder.

Elif Keskiner är senior forskare i BaM-projektet. Hon är sociolog med kompetens inom både kvantitativ och kvalitativa metoder och hon har betydande erfarenhet av internationella jämförande studier. Hon doktorerade vid Amsterdams universitet där hon studerade övergången till vuxenlivet för barn till turkiska migranter boendes i Strasbourg och Amsterdam. Hennes studie vittnade om distinkta övergångsmönster hos andra generationens turkiska migranter och belyste vikten av kapitalutveckling inom särskilda institutionella miljöer. Senare under hennes post-doc har hon fortsatt att jobba med jämförande internationella projekt, såsom ELITES-projektet och RESL.eu-projektet, där hon fördjupade sig i sina intresseområden såsom kapital- och ungdomsövergångar. Hon har publicerat inom en rad olika ämnen inom sociologi, till exempel ungdomssociologi, övergångsmönster, kapitalteori samt intersektioner av klass, etnicitet och kön i urbana miljöer.

Ismintha Waldring har en kombinerad doktorsexamen i sociologi vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam) och Antwerpens universitet, och jobbar som postdoktoral forskare i BaM-projektet. Hennes doktorsavhandling undersökte vägarna till framgång och erfarenheter av arbetsmarknaden hos högutbildade, andra generationens yrkesverksamma personer med turkisk härkomst i fyra europeiska länder. Hennes forskningsintressen omfattar gränssättande strategier, subtila uteslutningsmekanismer i organisatoriska sammanhang (utbildningssektorn specifikt), och rollen som yrkesverksamma inom utbildning spelar i kontexter av majoritet-minoritetsrelationer i städer i Europa.

Laure Michon är statsvetare med ett intresse för urbana interaktioner. Hon har doktorerat i samhällsvetenskap vid Amsterdams universitet år 2011. Hennes avhandling handlade om etniska minoriteters representation på lokal nivå: ingångar till politiken, utvecklingen av politiska karriärer och representationen av stadsfullmäktigeledamöter från etniska minoriteter i Amsterdam och Paris. Sedan 2011 är hon en senior forskare inom staden Amsterdam, och arbetar med frågor om fattigdom, diskriminering och mångfald.

Josje Schut är en av de fyra doktoranderna inom BaM-projektet vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam, VU). Hennes masterexamen i sociologi är också från VU, där hon skrev sin masteruppsats om “hemmakänsla” hos invånare med nederländskt ursprung boendes i ett super-diverse bostadsområde i Amsterdam. Josjes främsta forskningsintressen handlar om diskurser om mångfald och vardagliga relationer i bostadsområden.

Marina Lazëri är en tvärvetenskaplig samhällsvetare och doktorand vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam). Hennes forskningsintressen handlar om nationell identitet, samhällelig positionering och interetniska attityder. Hon har en masterexamen i migration, etniska relationer och multikulturalism från Utrecht universitet. Hon skrev sin masteruppsats om attityder angående migranters plats i välfärdsstaten. Innan detta avslutade hon sin kandidatexamen vid Utrechts högskola.

Innan hon påbörjade sin doktorandutbildning vid Amsterdams Fria Universitet, undervisade Marina vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam och Utrechts universitet. Hon undervisade i olika tvärvetenskapliga kurser, såsom interkulturell kommunikation, tvärvetenskapliga samhällsvetenskaper, migration och integration, och introduktion till psykologi. Hon handledde kandidatuppsatser om identitet, migration och etniska relationer, samt attityder hos personer med lokal härkomst gentemot migranter.

 

Kim Knipprath är doktorand vid Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam). Hans forskning fokuserar främst på interetniska relationer i lokalsamhällen. Han använder kvantitativa och kvalitativa metoder för att identifiera när och hur attityden hos långvarigt boende i ett område påverkas av den geografiska närheten till invandrargrupper. Kim har en master i samhälls- och beteendevetenskap från Tilburgs universitet där han skrev sin masteruppsats om samhällelig bitterhet och dess relation till populism och politisk cynism.

Lisa-Marie Kraus föddes i Tyskland men har spenderat en stor del av sitt liv utomlands. Efter att ha lämnat Sydafrika år 2015 bestämde hon sig för att flytta till Nederländerna och slutföra en master i konst, kultur och samhälle vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Under den tiden började hon också arbeta som forskningsassistent och föreläsare i statistik. Efter att ha avslutat sina studier anslöt hon sig till BaM-gruppen vid Amsterdams Fria Universitet som doktorand. Inom projektet fokuserar hon på social mobiltet.

Paulina Pankowska is a postdoctoral researcher at the Department of Communication Science and the Department of Sociology, Vrije Universiteit Amsterdam. Her research relates primarily to data quality and research methods in the social sciences. She is also interested in the fields of official statistics, migration, and labor market sociology.

She is currently working on the development of an online participant recruitment platform for social science and humanities research in the Netherlands. She is also a senior quantitative methodologist in the BAM project.

In November 2020 Paulina defended her PhD dissertation titled: ‘Measurement error: estimation, correction, and analysis of implications’, which investigated the feasibility of using hidden Markov models (a latent variable modelling technique) to account and correct for measurement error in survey and administrative data. The project was conducted in collaboration with Statistics Netherlands.

Zakia Essanhaji is a sociologist with an interest in (the politics of) diversity and inclusion. She obtained a master’s degree in urban studies (cum laude) and a research master degree in the Sociology of Culture, Media and the Arts (cum laude) from Erasmus University Rotterdam, while working as a lecturer in Sociology. Her master thesis on the reproduction of gender inequality through diversity policy received the Unilever Research Prize in 2018. She has worked as junior researcher at EUR, Radboud University Nijmegen and as junior policy officer at the Sociaal-Economische Raad, focusing on inequalities and diversity policy making. In October 2020, Zakia joined the BaM-team at the Vrije Universiteit Amsterdam where she continues to work on issues of diversity and inclusion.

Frans Leslie är docent vid fakulteten för sociologi på Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam). Som socialsekreterare har hon arbetat med kvinnor med migrationsbakgrund och deras familjer. Under de senaste femton åren har hon arbetat inom området utbildning för barn till migranter och flyktingar. Hon var projektledare och webbredaktör för två stora internationella projekt: TIES-projektet (The Integration of the European Second Generation) och ELITES-projektet (Pathways to Success-projektet). För det sistnämnda projektet producerade hon fem kortfilmer som handlade om förebilder ur den andra generationen från TIES-undersökningen, som berättade om deras väg till framgång i Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna: https://www.elitesproject.eu/educational-kit

Hon är projektledare för projektet Becoming a Minority (BaM).